I skolan

Styrdokument

Övergripande mål för:

Grundskolan – Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.
Gymnasieskolan – Det är skolans ansvar att varje elev har kunskap om och förutsättningar för en god hälsa

Det är skolans ansvar att:
•    uppfylla de övergripande målen för grund- och gymnasieskolan
•    arbeta förebyggande och hälsofrämjande
•    lärarna ska bli mer delaktiga i elevhälsans arbete i att stödja elevens utveckling mot målen. Både skolhälsan och pedagogerna behöver hjälpas åt för att ”eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”
•    ta ett särskilt ansvar för att ta bort hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Det finns tyvärr ingen obligatorisk kurs, varken på grund- eller Läs mer…