I skolan

Styrdokument

Övergripande mål för:

Grundskolan – Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.
Gymnasieskolan – Det är skolans ansvar att varje elev har kunskap om och förutsättningar för en god hälsa

Det är skolans ansvar att:
•    uppfylla de övergripande målen för grund- och gymnasieskolan
•    arbeta förebyggande och hälsofrämjande
•    lärarna ska bli mer delaktiga i elevhälsans arbete i att stödja elevens utveckling mot målen. Både skolhälsan och pedagogerna behöver hjälpas åt för att ”eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt.”
•    ta ett särskilt ansvar för att ta bort hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Det finns tyvärr ingen obligatorisk kurs, varken på grund- eller gymnasieskolan, om hållbar livsstil för att uppfylla ovanstående mål. Livsstilskunskap på schemat skulle behövas men tills våra politiker förstått det får vi använda oss av det som redan finns.

Livsstilsrelaterade ämnen ingår i flera olika ämnesplaner i både grund- och gymnasieskolan. De ämnesplaner som tar upp sömn, stress, kost motion och medieanvändning är bland annat hem- och konsumentkunskap, biologi, samhällskunskap, idrott och hälsa, naturkunskap 1a och b, psykologi 1 samt människans säkerhet.

Eftersom det redan ligger i de övergripande målen samt i flera ämnesplaner kan undervisning i Ung Livsstilskunskap göras inom ramen för timplanen.