I skolan

Skolinspektionen

Elevernas erfarenheter indikerar ett behov av generella förebyggande och hälsofrämjande insatser inom de psykologiska området. s 13.

I juni 2015 kom Skolinspektionens kvalitetsgranskning “Elevhälsa – Elevers behov och skolans insatser, Rapport 2015:05.” I granskningen framkommer att: elevhälsans förebyggande arbete inte omfattar sådana psykologiska insatser som skulle kunna stödja elever i att bemöta eller förhindra uppkomst av psykisk ohälsa. Inte heller omfattar det hälsofrämjande arbetet insatser som syftar till att elever utvecklar eller bibehåller psykisk hälsa. s. 7.

Ett område som särskilt tas upp är elevernas oro och negativa känslor där man identifierat stress som det som flest elever uppger vara orsaken bakom att de upplevt oro eller mått dåligt. 50% av eleverna (62,5 flickor och 39% pojkar) i de granskade skolorna uppger att de under en period det senaste året mått dåligt eller varit oroade på grund av otrygghet, stress, nedstämdhet eller annat. s. 14. Elevernas uppgifter visar därmed att det finns ett behov av breda och övergripande insatser inom just det området.

Att lära elever att identifiera och handskas med stress är avgörande för hur de ska klara skolan. Den negativa effekt som stressen har på den kognitiva förmågan Läs mer…