Livsstilsmaterial

Skolverket och Skolinspektionen

Här finns utdrag och hänvisningar till både Skolverkets och Skolinspektionen.

Skolverkets rapport Redovisning av uppdrag om att genomföra insatser för att förbättra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan i syfte att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål

Lärande och hälsa går hand i hand –

Att skolan lyckas med hela sitt uppdrag för varje elev är angeläget. Skolan är viktig för hälsan ur ett livsperspektiv. Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtida möjligheter. Ju tidigare utbildningskedjan bryts, desto sämre är framtidsutsikterna. Forskning visar att det finns ett starkt dubbelriktat samband mellan studieresultat och hälsa. Goda resultat leder till bättre hälsa samtidigt som god hälsa ger bättre förutsättningar för att nå kunskapsmålen. Det finns även stöd i forskning för sambandet hälsa, hälsobeteende (fysiska aktivitet och nutrition) och skolprestation. I Skollagen beskrivs elevhälsans uppdrag som främst förebyggande och hälsofrämjande samt att det är elevernas utveckling mot utbildningens mål som ska stödjas. Det innebär exempelvis att ge eleverna möjlighet att fokusera på studierna genom att undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa.

Elevhälsans uppdrag att förebygga och arbeta hälsofrämjande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål är fortfarande en av Skolinspektionens vanligaste kritikpunkter i tillsynsärenden. Under första halvåret 2019 granskades 69 grundskolor av inspektionen. 30 av dem, 43 procent, fick nedslag på ovanstående punkt.

Om man uppfyller nedanstående punkter kan man nå framgång i det förebyggande och hälsofrämjande arbete på skolan. Detta skriver Skolverket i sin publikation Uppdrag om det förebyggande och hälsofrämjande arbetet inom elevhälsan.

Läs mer…