Livsstilsmaterial

Systematiskt kvalitetsarbete för hälsa och lärande

Att kontinuerligt och systematiskt följa upp elevhälsans arbete är ett led i att ständigt utveckla skolan för elevernas bästa

 

Systematiskt kvalitetsarbete för hälsa och lärande är ett komplett material för det hälsofrämjande arbetet i klassrummet. Arbetet genomförs av elevhälsan i samarbete med pedagogerna. Elevhälsan blir mer synlig för eleverna och länken mellan pedagoger och elevhälsa stärks.

Här finns verktyg för att mäta hur eleverna mår och hur de upplever lärmiljön. Därmed får man en snabb överblick om vad man behöver fokusera elevhälsans insatser på. Materialet innehåller även en pulsmätare på hur väl anpassad skolan är för elevernas behov. Arbetet sker på gruppnivå och är av hälsofrämjande karaktär varvid det åtgärdande och individuella arbetet kan minskas. Efter genomfört arbete analyseras och utvärderas alla insatser och de ligger sedan till grund för planeringen av kommande läsårs elevhälsoarbete.

Med ett mål- och resultatstyrt arbete följt av analys och utvärdering kan man följa upp vad som ger resultat och vad som behöver förändras. Det systematiska kvalitetsarbetet tydliggör även vad man behöver arbeta vidare med på organisationsnivå. Att kontinuerligt och systematiskt följa upp elevhälsans arbete är ett led i att ständigt utveckla elevhälsans arbete. Begreppen kontinuerligt och systematiskt innebär att arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på långsiktig utveckling.

I materialet ingår PPT för undervisning på gruppnivå, manus och handledning. Här finns diskussions- och reflektionsövningar för elever, Föräldra-PPT, föräldrainfo, aktiva klassrum, tips och verktyg för EHT-personal i klassrummen mm.

Det finns evidens för att förebyggande och generella insatser från hälsovård, förskola och skola i ”basen” av en insatspyramid ger gott resultat. Genom att tillförsäkra ett bra utbud av generella insatser, och att dessa verkligen når alla barn, får fler barn det bättre samtidigt som färre barn riskerar att hamna i riskzonen för olika typer av problem. Bra för alla barn: Vision och verklighet, SKL 2012

 

 

Läs mer…