Livsstilsmaterial

Hälsofrämjande Basprogram

Hälsofrämjande arbete i skolan handlar om att förstärka det som gör att eleverna mår bra, känner sig motiverade och delaktiga i skolarbetet och utvecklas mot målen i utbildningen. Det innebär att förstärka strukturer i skolan som påverkar elevernas hälsa positivt och om insatser riktade direkt till skolans elever, på grupp- eller individnivå

Det Hälsofrämjande Basprogrammet är framtaget för att användas i det förebyggande och hälsofrämjande i skolan. Materialet är baserat på SKL:s metodstöd.

Vill man veta mer om innehållet och hur man kan jobba med både det Hälsofrämjande Basprogrammet och Ung Livsstilskunskap anordnar vi work-shops. Dessa hålls i Uppsala, på plats hos er eller via webb-sändning.