Livsstilsmaterial

Systematiskt kvalitetsarbete för hälsa och lärande

Nya utmaningar kräver nya metoder. Vi är därför i full gång med att ta fram ett helt nytt material för EHT-personal som jobbar med gymnasieelever. Elevhälsans arbete ska främst vara av förebyggande och hälsofrämjande karaktär och det åtgärdande arbetet ska minska i möjligaste mån. Då fler och fler gymnasieelever har brister i sin livsstil med t ex minskad sömn, bristande kost- och motionsvanor samt mycket skärmtid ser vi fler elever idag som skulle behöva hjälp med att komma tillrätta med sin livsstil för att kunna må så bra som möjligt och för att det ska gå så bra som möjligt för dem i skolan. 

Det finns evidens för att förebyggande och generella insatser från hälsovård, förskola och skola i ”basen” av en insatspyramid ger gott resultat. Genom att tillförsäkra ett bra utbud av generella insatser, och att dessa verkligen når alla barn, får fler barn det bättre samtidigt som färre barn riskerar att hamna i riskzonen för olika typer av problem. Bra för alla barn: Vision och verklighet, SKL 2012

Materialet är baserat på Skolinspektionens rekommendationer för elevhälsans arbete. Med ett mål- och resultatstyrt arbete följt av analys och utvärdering kan man följa upp vad som ger resultat och vad som behöver förändras. Det systematiska kvalitetsarbetet tydliggör även vad man behöver jobba med på organisationsnivå. I det nya EHT-materialet finns inga pekpinnar utan fakta och hjälp till självhjälp. Genom att göra Livsstilskollen på gruppnivå får man snabb koll på hur det står till i klassen och hur man ska lägga upp sitt arbete. 

 

Eftersom hela EHT-teamet och pedagogerna gemensamt ansvarar för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet minskar arbetsbördan för EHT-personalen och mer tid kan läggas på att hjälpa elever i åk 2 och 3.  Läs mer…