Aktuellt

Förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan

Skolinspektionens granskning av elevhälsans arbete på svenska grundskolor har nu sammanställts. Från och med september2014 till januari 2015 har man tittat på 25 grundskolors förebyggande elevhälsoarbete, både i kommunala och fristående skolor. För oss som jobbar med elevernas hälsa är det få, eller inga, överraskningar. Förhoppningsvis kan dock rapporten bli startskottet för att alla skolor ska få tid och tillräckliga resurser för att uppfylla skollagen från 2010 om att skolorna ska jobba förebyggande och hälsofrämjande.

En sak som det pratats länge om inom elevhälsan är tidsbristen och att elevhälsan ägnar mycket tid åt att släcka bränder, dvs jobba åtgärdande istället för förebyggande. Detta visar sig också vara något skolinspektionen sett i sin undersökning. Rektorerna på skolorna tyckte i många fall att elevhälsans kompetenser inte hade tillräckligt med tid för att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. OECD har lyft fram att det finns stora risker med svenska skolors elevhälsoarbete. Bland annat är tillgången på skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer uppseendeväckande låg enligt OECD.

Denna rapport, precis som många andra rapporter och undersökningar, pekar på att förekomsten av psykiska, sociala och psykosomatiska problem ökat bland unga människor under de senaste årtiondena. BRIS beskriver den psykiska ohälsan bland barn i Sverige som omfattande och oroande. Man poängterar i rapporten att det enligt socialstyrelsen skett en ökning av den psykiska ohälsan inom gruppen unga som helhet och inte bara i de grupper från hemförhållanden som man vet har förhöjd risk för psykisk ohälsa.

Skolprestation och psykisk hälsa hänger ihop. Detta visar även denna rapport och man pekar på att om man går ut skolan med godkända betyg leder det till minskad ohälsa, minskad kriminalitet och minskad risk för utanförskap senare i livet.

Skolans arbete behöver förändras och det behöver som sagt tillsättas både tid och resurser för att uppfylla skollagen från 2010. Nu måste vi jobba tillsammans för att fånga upp tidiga tecken på psykisk ohälsa och bristande livsstils som i sin tur kan leda till psykisk ohälsa.

Det åtgärdande arbetet bör endast elevhälsan ägna sig åt men både det förebyggande och det hälsofrämjande arbetet bör alla som jobbar på skolan vara mer eller mindre delaktiga i. Vill vi ha en god lärandemiljö som gynnar elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling kan inte hela ansvaret ligga på elevhälsan. Skolorna måste sätta upp skriftliga mål och jobba långsiktigt med resultatuppföljning och utvärdering. Det räcker inte att som idag låta elevhälsans tid gå åt till hälsosamtal, vaccinationer, brandutryckningar och eventuella temadagar om hälsa. Elevhälsan måste in i det dagliga arbetet för att kunna jobba förebyggande och hälsofrämjande i klassrummen tillsammans med pedagogerna. Pedagogerna behöver lära sig mer om hur de kan jobba hälsofrämjande för att hjälpa sina elever till god hälsa och optimal prestation. Lärarna träffar eleverna kontinuerligt och kan därför snabbt se tecken på till exempel sömnbrist, stress, nedstämdhet och mobbning vilka kan leda till psykisk ohälsa. Genom att ge eleverna utbildning i livsstilens betydelse för hälsan och skolresultaten jobbar man förebyggande och kan reducera riskfaktorerna och istället stärka skyddsfaktorer. Det kan i sin tur minska symtomen och risken för ohälsa.

Alla barn och unga har rätt att må bra och känna att de lyckas i skolan! För att det ska bli verklighet måste vi ta ett gemensamt ansvar för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan.

”Psykisk ohälsa ökar risken för att misslyckas i skolan. Elevhälsans personal, rektor och lärare har därför ett stort, och gemensamt, ansvar att arbeta förebyggande för att fånga upp tidiga tecken på att psykisk ohälsa kan komma att utvecklas, och stötta eleverna till att må bra. Här ser vi att det brister”, säger Anna Blom, projektledare Skolinspektionen.

För att kunna jobba förebyggande och hälsofrämjande krävs både tid, kunskap och resurser. Ung Livsstil erbjuder både pedagogiska material och kurser för förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Vill du veta mer om dessa kan du anmäla dig till Ung Livsstils nyhetsbrev där information om bland annat tid och plats för kommande kurser anges. Mejla till info@unglivsstil.se och ange att du vill ha nyhetsbrevet så kommer det på mejlen.

Läs mer om det pedagogiska materialet Ung Livsstilkunskap, kurser, förebyggande arbete och psykisk hälsa på https://unglivsstil.se/skolor/

Rapporten i sin helhet, en sammanfattning och en kunskapsöversikt hittar du här.