Livsstilsmaterial

Introduktion

Elevhälsans arbete ska främst vara av förebyggande och hälsofrämjande karaktär och det åtgärdande arbetet ska minska i möjligaste mån. Då fler och fler gymnasieelever har brister i sin livsstil med t ex minskad sömn, bristande kost- och motionsvanor samt mycket skärmtid ser vi fler elever idag som skulle behöva hjälp med att komma tillrätta med sin livsstil för att kunna må så bra som möjligt och för att det ska gå så bra som möjligt för dem i skolan.

Materialet är baserat på Skolinspektionens rekommendationer för elevhälsans arbete. Med ett mål- och resultatstyrt arbete följt av analys och utvärdering kan man följa upp vad som ger resultat och vad som behöver förändras. Det systematiska kvalitetsarbetet tydliggör även vad man behöver jobba med på organisationsnivå. I det nya EHT-materialet finns inga pekpinnar utan fakta och hjälp till självhjälp. Genom att göra Livsstilskollen på gruppnivå får man snabb koll på hur det står till i klassen och hur man ska lägga upp sitt arbete.

Eftersom hela EHT-teamet och pedagogerna gemensamt ansvarar för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet minskar arbetsbördan för EHT-personalen och mer tid kan läggas på att hjälpa elever i åk 2 och 3.

Man spar även tid på att undervisa samtliga elever klass- eller gruppvis. Alla elever ska erbjudas ett individuellt hälsosamtal och de ska även kunna be om samtal med personal från EHT i en specifik fråga/problem. Med EHT-personalen i klassrummen ökar chansen till att skapa goda relationer mellan EHT-personal och elever. Att elevhälsans personal lyfter ämnet psykisk hälsa och ohälsa gynnar alla våra elever. Eleverna får också god kännedom om vilka som jobbar inom EHT, var de finns samt vad de kan hjälpa eleverna med. Det underlättar när eleverna behöver söka sig till EHT. Läs mer…