I skolan

Psykisk hälsa

Skolprestation och psykisk hälsa

2012 gav SKL, Sveriges kommuner och landsting, ut en skrift, Bra för alla barn – visioner och verklighet. Du hittar en länk till den längst ner på sidan.

I Bra för alla barn har SKL sammanställt rapporter, forskning och utlåtanden kring barn och ungas psykiska hälsa. Syftet var att lyfta fram goda exempel samt dra nytta av slutsatser som gjorts från tidigare satsningar. Några av de saker som kom fram var att man ser att det är bättre att göra generella insatser för alla barn och unga än att rikta insatserna mot enbart riskgrupper. Detta rimmar väl med de erfarenheter jag dragit genom att föreläsa och utbilda både elever, skolpersonal och föräldrar. Det är också skälet till varför Ung livsstilskunskap har tagits fram. Det är ett övergripande undervisningsmaterial som syftar till att ge alla elever från förskoleklass ända upp till gymnasiet kunskap om och verktyg för en hållbar livsstil som främjar psykisk hälsa. Att jobba förebyggande är det bästa sättet att motverka psykisk ohälsa.

Vad som också framgår av SKL:s rapport är kopplingen mellan skolprestation och psykiska hälsa samt framgång i framtida utbildning och yrkesliv. Att lyckas i skolan är en stark framgångsfaktor för psykisk hälsa. Även detta stämmer väl överens med mina slutsatser av möten med 10 000-tals elever runt om i Sverige. Men för att eleverna ska kunna lyckas i skolan behöver de förstå kopplingen mellan livsstil och inlärning. Att sova för lite, ha bristande kost- och motionsvanor och att vara uppkopplad stora delar av sin vakna tid och ibland även under natten gynnar inte på något sätt inlärningssituationen. Ett av de första symptom man kan se av sömnbrist är nedsatt kognitiv förmåga. Det innebär att man till exempel har

Läs mer…